Madi se denye jou agiman; Men Kijan pou’w tande’l an direk!

Power of ten aktyalizasyon 
Nan posyon sila a:
1. Madi se denye jou tribinal ka East Ramapo School Distri a
2. Aksyon anraje prezidan bod lekol la a ka koute nou anpil kob
3. Efo delivrans otorite lokal yo ap fe sou corona viris-19

1) Madi se denye jou agiman an

Femen agiman nan NAACP-East Ramapo la vote dwa lwa met pral pran plas Madi, mas 24th nan 2:00 PM.

Pwosedi yo pral pran plas pa enfomasyon sou reyinyon Zoom: https://zoom.us/j/4629276583

Pa telefon: 877-853-5247 reyinyon ID: 462 927 6583

2) Aksyon anraje prezidan bod lekol la a ka koute nou anpil kob

Dapre nouvel ki nan jounal news, komite bod East Ramapo lekol yo pat aksepte regleman ofri ki ta ka sove de milyon, NYCLU di

Sa ki sanble te rive, nan temwayaj ak dokiman ki te revele nan jijman an, se ke jij la bay de pati yo pou yo eseye jwenn yon regleman anvan jijman, e Pwezidan bod la Grossman  te fe regleman sila an kachet san 2 manm minorite yo pa konnen.

Se pa premye fwa ke yo akize pwezidan bod lekol la ak Konsey espesyal yo eskli lot manm bod yo nan desizyon enpotan yo. Nan 2013, de manm  bod la remet demisyon sou pratik sa a, inkli manm bod Young-Mercer, ki te selman moun nwa nan epok sa a. Nan let li ki te eksplike rezon li te demisyone a, li te ekri: “nan de twa semen ki sot pase yo mwen te vin konnen gen kek desizyon enpotan sipeentandan lekol yo te pran san yo pat mete’m an konesans de koze. Mwen santi ke desizyon sa yo te mete edikasyon elev ki nan East  Ramapo ak lot elev  vwazen  ki nan Rockland County ya an danje. “Menm manm bod sa a di tout fwa li konnen, let David Butler te eki bay James Delorenzo ki te nan dat 14 janvye, 2013 la pat janm otorize de bod la, epi “mwen santi ke yo pat byen trete’m le yo pat banm enfomasyon pou mwen te fe travay kominote a te voye’m al fe ya. “

Li let yo nan demisyon isit la

3) Efo delivrans otorite lokal yo ap fe sou corona viris-19

Anpil nan vwazen nou yo gen yon tan difisil mete manje sou tab la akoz femti ki asosye ak pandemi COVID-19 viris la.

Sant MLK nan opere youn nan pi gwo depo manje nan County a; yo we anpil nesesite kounyeya. Aprann kijan ou ka ede sant MLK isit la

Proyecto Faro se yon Oganizasyon ak ekspetiznan zafe imigran, anpil nan yo ki espesyalman vilnerab, ekonomi yo pa bon ditou.  Cheche konnen kijan pou ede Proyecto Faro isit la